احمد حسین‌فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ایلنا گفت: در نشست امروز کمیسیون آموزش، مجددا بحث ۲۰۳۰ مطرح شد و با وجود اینکه بند مربوط به اجرای این سند که در یکی از پیوست‌های بودجه آمده بود، حذف شد ولی روح ۲۰۳۰ همچنان در لایحه بودجه وجود دارد، بر همین مبنا مقرر شد کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات  راهکارهای پیشنهادی برای حذف کامل سایه منحوس ۲۰۳۰ از بودجه را مورد بررسی نهایی و این راهکارها را جهت تصویب به کمیسیون ارائه کند.