روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح اصلاح برخی احکام بودجه، با جزء (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) بند (الف) موافقت کردند که به شرح زیر است: در جزء (۱۱) مصوب این طرح آمده است: پیش‌بینی ردیف مستقل در بخش منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صورت اخذ مجوز لازم. جزء (۱۲) این طرح عبارت است از تفکیک برنامه اجرایی، فعالیت، بهای تمام شده و مقدار کمی اهداف در جداول مربوطه. جزء (۱۳) نیز عبارت است از درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل.