محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه کشورمان در امور افغانستان با نماینده ویژه رئیس‌جمهور ازبکستان و همچنین نماینده آلمان در امور افغانستان به صورت جداگانه تلفنی گفت‌وگو و پیرامون آخرین وضعیت افغانستان و نیز مذاکرات صلح درون افغانی تبادل نظر کرد. در گفت‌وگو با طرف ازبکی، حمایت از ایده رئیس‌جمهور ازبکستان در خصوص ضرورت توجه بیشتر سازمان ملل متحد به موضوع افغانستان و ایجاد ساز و کار متناسب برای آن مورد استقبال قرار گرفت.