رئیس شورای شهر ایرانشهر به اتهام هشت فقره جعل مصوبات شورای شهر و هشت فقره استفاده از سند مجعول و سوءاستفاده از موقعیت شغلی بازداشت شد. سعید راشکی، دادستان عمومی و انقلاب ضمن تایید این خبر گفت: «متهم با قرار تامین مناسب در اختیار اداره اطلاعات قرار دارد و تحقیقات در این خصوص در حال انجام است.» یکی از مصوبات جعلی رئیس شورای شهر ایرانشهر تغییر نام خیابان شهید سجادی به محمودزهی بوده است، در حالی که شخص مزبور در قید حیات است. تحقیقات درباره دیگر موارد اتهامی این متهم ادامه دارد.