نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به بعضی از همکاران که اظهاراتی در خصوص کمیسیون‌ها دارند حق می‌دهم؛ آن هم از این جهت که شیوه انتخاب اعضای کمیسیون به این صورت برای اولین بار اتفاق می‌افتاد، ناراضی بودند.

محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره انتقاداتی که این روزها از سوی نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی وارد می‌شود و اینکه برخی از آن‌ها از نحوه گزینش افراد برای کمیسیون‌های تخصصی شکایت دارند، گفت: تجربه من در دوره‌های مختلف مجلس می‌گوید هیأت رئیسه بیش از یکسال باید کار کند تا بتوان درباره عملکردشان صحبت کرد که چقدر موفق و چقدر ناموفق بوده است. وی ادامه داد: به بعضی از همکاران که اظهاراتی در خصوص کمیسیون‌ها دارند حق می‌دهم؛ آن هم از این جهت که شیوه انتخاب اعضای کمیسیون به این صورت انتقاد داشتند که این هم برای اولین بار بود. نماینده تبریز توضیح داد: آئین‌نامه جدید می‌گوید نمایندگان برای حضور در کمیسیون‌ها باید امتیازبندی شوند و شاخص‌هایی همچون تحصیلات، سوابق اجرایی، حضور در سایر مدیریت‌های کشور بسیار مهم و دارای امتیاز است. وی ادامه داد: اگر فردی تحصیلاتش متناسب با تخصصی در کمیسیون بود و امتیاز کامل را داشت که به آنجا می‌رود اما اگر متناسب نبود نصف امتیاز را دارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: ‌این حساسیت در مورد کمیسیون‌هایی مانند امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و انرژی که بیشترین تعداد داوطلب را داشت بیشتر بود بنابراین افراد در این کمیسیون‌ها با امتیازبندی انتخاب شدند. وی افزود: به دلیل اینکه شیوه انتخاب افراد برای کمیسیون‌ها طبق آئین‌نامه برای اولین بار این‌گونه صورت گرفت، احتمال خطا در آن وجود دارد و ممکن است برخی از افرادی که به حد خودشان نرسیدند، اعتراض کنند که این حق را هم دارند.