محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه از برگزاری جلسه هیأت رئیسه مجلس که هیأت امنای مرکز پژوهش‌های مجلس هستند خبر داد و گفت: نامزد ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس از میان کلیه داوطلبان اعم از آنها که کتبا و یا شفاها اعلام داوطلبی کرده بودند بررسی شد و پس از دو مرحله رأی‌گیری؛ علیرضا زاکانی با اکثریت مطلق اعضاء، به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب شد. علیرضا زاکانی ، سیاستمدار اصولگراست. او نماینده مردم قم در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است.