شهریار حیدری، نماینده قصر شیرین به ایلنا گفت: اینکه عده‌ای در جلسه حضور وزیر امور خارجه در مجلس به وی توهین کردند، در چارچوب شرح وظایف نمایندگان نبود. وی افزود: رفتاری که با وزیر امورخارجه شد کار تعداد معدودی از نمایندگان بود که به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسیدند؛ یک سری صحبت‌هایی را بیان کردند که نه هیأت رئیسه نه سایر نمایندگان با آن موافق نبودند. وی تاکید کرد: بنای نمایندگان این نبود که وزیر امور خارجه به صحن مجلس بیاید و علیه ایشان حرفی بزنند.