حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره لوایح معوق و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم به ایرنا گفت: در دستور کار جلسه هیأت دولت طرح‌ها و لوایح معوق و باقی مانده و اعلام وصول نشده دولت در مجلس دهم مورد بحث قرار گفت و با توجه به ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس قرار شد تا ۶۸ لایحه معوق و ۳ لایحه ای که فوریت آنها مطرح و اعلام وصول در مجلس دهم نشده به مجلس یازدهم ارسال شود.