حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس یازدهم به برنا گفت: خدا کند این اتفاق افتد. فضای باز اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان است و این برای نظام شکنندگی دارد. وی درباره کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: طبق اعلام مجلس 40 درصد از کارهای مجلس دهم را کمیسیون قضایی انجام داده؛ در مجلس یازدهم نیز همین کار را انجام خواهیم داد. نوروزی تاکید کرد: کمیسیون حقوقی شکل گیرد به جد دنبال فیلتر اینستاگرام خواهیم بود.