احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت رئیسه مجلس در واکنش به مطرح شدن طرح‌های «ازدواج اجباری» و «تغییر نام فرودگاه مهرآباد» به نام «شهید سلیمانی»، به مهر گفت: طرح‌های «ازدواج اجباری» و «تغییر نام فرودگاه مهرآباد» در مجلس مطرح نیست و عده‌ای با طرح این مباحث به دنبال ایجاد حاشیه برای مجلس هستند. چنین طرح‌هایی در مجلس تدوین و امضا نشده و همچنین به هیأت رئیسه ارسال نشده است. وی افزود: درباره تغییر نام فرودگاه مهرآباد، برخی از دوستان صحبت‌هایی در این باره مطرح کردند اما این مسئله جزو وظایف مجلس نیست و در حیطه وظایف وزارت راه و شهرسازی است.