نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز، با الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو را برای توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی تعیین کردند. همچنین «چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»