عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره سرانجام وضعیت منتخب تفرش در مجلس یازدهم، گفت: آنچه که برای ما روشن شد بعد از بررسی‌های مفصلی که اعضای شورای نگهبان داشتند و استعلام از دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت، معلوم شد که آن موسسه‌ای که گواهی تحصیلی را صادر کرده است دارای مجوز رسمی نیست و طبیعتا مدرک صادر شده از سوی آن موسسه هم فاقد اعتبار است. وی افزود: امروز گزارشی از سوی برخی از اعضای محترم شورای نگهبان مطرح شد و نهایتا رأی شورای نگهبان این بود که منتخب تفرش و آشتیان از راهیابی به مجلس یازدهم باز می‌ماند.