متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد.

به گزارش ایلنا، بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۰,۱۷۶,۰۱۶,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شرح زیر است:

الف-منابع بودجه عمومی دولت ازلحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مـالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای و مـالی، بـالغ بـر ۶,۴۰۷,۷۷۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال شامل:

۱-منابع عمومی بالغ بر ۵,۶۰۹,۸۹۷,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲-درآمد اختصاصی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۷۹۷،۸۷۳،۴۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

ب-بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت از لحـاظ درآمـدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۱۴،۳۵۹،۲۲۵،۵۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال و از حیث هزینه‌ها و سـایر پرداخت‌ها بالغ بر ۱۴،۳۵۹،۲۲۵،۵۷۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

گفتنی است لایحه بودجه سال 99 در پی تعطیلی مجلس امکان بررسی در صحن علنی مجلس را پیدا نکرد و نهایتا در کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب شد. مصوبه کمیسیون تلفیق روز سه شنبه هفته جاری با کسب اجازه از مقام معظم رهبری بدون بررسی در صحن علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا از زمان دریافت لایحه، 20 روز برای بررسی و اعلام نظر درباره آن فرصت دارد.