اسدالله مسعودی مقام، قاضی رسیدگی به پرونده «اخلال‌گران عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد» خبر داد که وثیقه یکی از متهمان که از حضور در دادگاه خودداری کرده به نفع دولت ضبط شده است. رییس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین جدید پتروشیمی، از وکیل مدافع متهم خرمی خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.

وی گفت: «به وکیل متهم فرزاد محبوبی آذریان تذکر می‌دهم که بیست و سوم مرداد (ماه گذشته) احضاریه را ابلاغ کرده‌ایم، ولی به احضاریه توجه نکرده و در دادگاه حضور نیافته است. متهم به قید وثیقه آزاد بوده و پایان وقت امروز وثیقه  او ضبط می‌شود».

وی افزود: به وکیلشان بفرمایید که وثیقه ۳۰ میلیاردی ایشان صبح فردا برای ضبط به دادسرا می‌رود و این عواقب عدم حضور در دادگاه است.