به دنبال خاتمه اعتراض صنفی کارگران شرکتی طرح آبیاری کارون بزرگ، این کارگران منتظر تحقق خواسته‌های صنفی خود هستند. تعدادی از این کارگران به ایلنا گفتند: به دنبال وعده‌ای که هفته گذشته از سوی مدیریت شرکت درباره تبدیل وضعیت شغلی آنها داده شد، فعالیت کارگران به صورت جاری و معمولی برقرار شده است. پیش از این، کارگران شرکتی طرح آبیاری کارون بزرگ در اعتراض به آنچه بی‌توجهی به موضوع تبدیل وضعیت شغلی خود عنوان می‌کردند، برای مدت سه روز تجمع صنفی برپا کردند که با وعده مدیرعامل شرکت به پایان رسید. آنها با بیان اینکه مطالبه ما تبدیل وضعیت شغلی ۳۵ نفر از کارگران شرکتی است که از سال ۱۴۰۰ پیگیر تبدیل وضعیت شغلی خود هستند، افزودند: مدیرعامل وعده کرد تا چند روز آینده موضوع تبدیل وضعیت شغلی ما کارگران شرکتی در سازمان آب و برق خوزستان مطرح و نتیجه را اعلام خواهد کرد.