در روزهای گذشته، سه میلیون تومان بابت علی‌الحساب همسان‌سازی به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شد. پیش از آن، همین مبلغ برای بازنشستگان کشوری و لشگری واریز شده بود اما هنوز مشخص نیست که آیا در تیر ماه نیز علی‌الحساب همسان‌سازی برای کارگران بازنشسته واریز می‌شود یا خیر و اجرای آن از چه زمانی آغاز می‌شود؟ «احمد حسینی» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در این رابطه به ایلنا می‌گوید: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشگری و کشوری در برنامه هفتم به عنوان یک تکلیف قانونی مصوب شده و باید از ابتدای امسال اجرایی شود. او افزود: من از خانواده‌ای کارگری هستم که پدرم و برادرم از دنیا رفتند و‌ همسان‌سازی حقوق خود را ندیدند. خدا می‌داند در جامعه بازنشستگان کشور، چند خانواده دیگر مثل خانواده من هستند. بیایند تا بازنشستگان زنده‌اند، دستور اجرای همسان‌سازی را صادر کنند. حسینی با تاکید بر اینکه باید از فروردین ماه همسان‌سازی برای همه بازنشستگان اجرایی شود، ادامه داد: هر چند در این تورم مبلغ همسان‌سازی بسیار کم است، باز پول چند قرص نان برای بازنشستگان می‌شود و همین هم 

غنیمت است.