روز گذشته (بیستم خرداد)، شماری از بازنشستگان کارگری در شهرهای مختلف مانند اهواز، شوش و کرمانشاه در اعتراض به وضع معیشتی خود تجمع اعتراضی ترتیب دادند. به گزارش ایلنا، بازنشستگان خواسته‌های خود را ترمیم مستمری‌ها براساس خط فقر، بهبود خدمات رفاهی و ارائه خدمات درمانی رایگان عنوان کردند و افزودند: سال‌هاست که ماده 96 قانون تامین اجتماعی 

اجرایی نمی‌شود.