دبیرکل خانه کارگر گفت: مردم در شرایط خیلی سختی قرار دارند. با فرصتی که دولت برای ثروتمندان فراهم کرد و با این گواهی امضای بانکی و سود ۳۵درصدی، تصور می‌کنم افزایش صددرصدی تورم را خواهیم داشت و تورم زیر ۵۰درصد دیگر موضوعیت ندارد.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب گفت: یک زمانی گفتند می‌خواهیم یک نوبت این کار را انجام دهیم و این بازخورد داشت. در حال حاضر هم خوششان آمده و می‌خواهند ادامه دهند. ادامه این مسیر یعنی بانک محل نزول‌خورها می‌شود و کسانی که پول‌های با سود بزرگ می‌خواهند. برای تولید و کسی که می‌خواهد پول قرض بگیرد توجیه ندارد که این میزان سود بپردازد، بنابراین باید قیمت‌هایش را بالا ببرد که در آن صورت تورم نیز بالا خواهد رفت.