نماینده اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق گفت: کارگران دولت باید عیدی کارگری دریافت کنند. این فعال صنفی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: طبق بخشنامه هیئت وزیران، امسال نیز مشمولین قانون کار در تمام نهادها و وزارتخانه‌ها باید عیدی کارگری دریافت کنند. وی افزود: سه سال پیش مشمولین قانون کار براساس حقوق کارمندی عیدی دریافت می‌کردند که دیوان عدالت در این زمینه رای صادر کرد و براساس این رای، مشمولین قانون کار باید براساس ماده واحده عیدی کارگران، عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت کنند. مصوبه هیئت وزیران نیز این مسئله را 

تایید کرد.