بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق لشگری مشمول افزایش 10درصدی حقوق از بهمن‌ماه می‌شوند. به گزارش ایلنا، طبق بخشنامه صادره از سوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، افزایش ۱۰درصدی حقوق با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری همراه با حقوق بهمن‌ماه به حساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح واریز خواهد شد. احکام حقوقی بازنشستگان هم به زودی با ارقام و امتیازات جدید در سامانه ساتا بارگذاری خواهد شد.