کارگران صنایع غذایی شیرین عسل دیروز (دوم بهمن ماه) در اعتراض به شرایط سخت کار و دستمزدهای پایین، طولانی بودن ساعات کاری و عدم وجود نماینده کارگری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، روز یکشنبه اول بهمن ماه هم این کارگران در اعتراض به وضعیت خود تجمع کرده بودند.