مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران گفت: براساس جداول بودجه ۱۴۰۳، مستمری معلولان فقط ۶۰درصد افزایش خواهد یافت که این رقم با توجه به افزایش تورم سالانه و هزینه‌های ناشی از معلولیت، هیچ دردی از معلولان دوا نمی‌کند. به گزارش ایسنا، علی‌همت محمودنژاد با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجلس و دولت در تنظیم بودجه سالانه، توجه کافی به افراد دچار معلولیت نداشته‌اند، اظهار کرد: در حالی‌که بیش از ۶ سال از تصویب قانون حمایت از حقوق افراد دچار معلولیت می‌گذرد، بار دیگر مجلس بدون توجه به این قانون و اجرای ماده ۲۷ آن، به راحتی از کنار افراد دچار معلولیت گذر کرده است. وی با استناد به ماده ۲۷ قانون مبنی بر اینکه دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دچار معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند، ادامه داد: به‌رغم اینکه برای پرداخت شهریه دانشجویان و سایر خدمات دیگر به افراد دچار معلولیت مدام به قانون حمایت از حقوق معلولان اشاره می‌شود، برای اجرای ماده ۲۷ قانون همت لازم وجود ندارد. به گفته وی، براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دچار معلولیت، حداقل مستمری این افراد باید برابر با حقوق پایه یک کارگر باشد حال آنکه براساس جداول بودجه ۱۴۰۳، مستمری 273هزار تومانی معلولان فقط ۶۰درصد افزایش خواهد یافت که این رقم باتوجه به افزایش تورم سالانه و هزینه‌های ناشی از معلولیت، هیچ دردی از معلولان دوا نمی‌کند.