نشست «موقعیت توسعه در ایران» در آکادمی دانایان برگزار شد. به گزارش جماران، در این نشست «مجید توسلی» استاد دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه ما در کشور الگوی توسعه نداریم، گفت: مساله مردم این نیست که 30 سال بازنشستگی‌شان، 33 سال شود. مساله این است که پولی که در تامین اجتماعی جمع شده و برای مردم بوده و اکنون می‌گویند این شرکت‌ها ورشکسته هستند، کجا رفته است و توسط چه مدیرانی این وضعیت اداره شده است؟ وی با بیان اینکه اتفاقا باید به مباحث بنیادی توجه ویژه کنیم و الگوی توسعه روشنی در کشور داشته باشیم، تاکید کرد: توسعه سیاسی دو بال رقابت و مشارکت دارد و با وجود برخی رویکردهای فرهنگی که در کشور درباره رقابت و مشارکت گروه‌ها وجود دارد، برخی بازتخصیص‌ها غیرممکن است. توسلی افزود: آینده‌پژوهی باید با تکیه بر پیمایش ارزش‌ها و نظرسنجی باشد اما متاسفانه در ایران، بعد از برنامه چهارم، نظرسنجی‌ها تعطیل شده است. ضمن اینکه بررسی درستی درباره میزان رقابت گروه‌های مختلف در ایران نشده است.