نماینده اراک در مجلس،دیروز در اخطار قانون اساسی درباره حقوق نیروهای مسلح به ویژه کارکنان سپاه و نیروی انتظامی گفت: متأسفانه حقوق این گروه بسیار پایین است. به گزارش ایلنا، «محمدحسن آصفری» افزود: امنیت کشور دست این گروه است بنابراین باید نسبت به استاندارد کردن و افزایش حقوق نیروهای مسلح اقدام شود.