بازنشستگان تامین اجتماعی شوش و هفت‌تپه صبح روز چهارشنبه (۲۹ آذرماه) در اعتراض به وضع بد معیشتی خود مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. به گزارش ایلنا، اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با نرخ واقعی تورم و سبد معیشت، اجرای قانون الزام و بهره‌مندی از درمان رایگان ازجمله مطالبات اصلی این بازنشستگان است.