تأمین‌اجتماعی اعلام کرد که همه ورزشکاران، اعضای تیم‌های ورزشی، مربیان و سایر فعالان حوزه‌های ورزشی می‌توانند حسب مورد در قالب بیمه‌شده اجباری یا خویش‌فرما و پرداخت حق بیمه مقرر، از خدمات متنوع بیمه‌ای و درمانی تأمین‌اجتماعی برخوردار شوند. به گزارش توسعه ایرانی، برای بیمه خویش‌فرمایی ورزشکاران و فعالان حوزه ورزش و تربیت‌بدنی، دو نرخ ۱۴درصد دستمزد مبنای کسر حق بیمه با خدمات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و ۱۸درصد با خدمات بازنشستگی، فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نیز ازکارافتادگی پیش‌بینی شده است. همچنین همه ورزشکاران و فعالان این حوزه با داشتن سن ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند در قالب این طرح تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گیرند. افراد با سن بیش از ۵۰ سال نیز در صورت اینکه معادل مازاد سال‌های بیش از ۵۰ سال، سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد تأمین‌اجتماعی داشته باشند، می‌توانند تحت پوشش این طرح قرار گیرند.