کارگران ذوب‌آهن اصفهان، صبح  شنبه ۱۱ آذر ماه، در اعتراض به‌ عدم تحقق مطالبات خود مقابل ساختمان مدیریتِ این مجموعه تجمع کردند.  به گزارش خبرنگار ایلنا، این کارگران به طرح طبقه‌بندی مشاغلِ اجرا شده معترض هستند. آن‌ها می‌گویند سالهاست که درخواست بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل داشته‌ایم، اما به این درخواست پاسخی داده نشده است.  کارگران به دریافتی‌های خود معترض هستند؛ بازنگری و اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل بر دستمزد این کارگران تاثیرگذار است.