کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به پایین بودن حقوق و دستمزد، عدم اجرای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل و ... تجمع کردند. به گزارش ایلنا، پایین بودن حقوق و دستمزد، عدم اجرای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، وضعیت ضعیف خدمات رفاهی، اعتراض به سیستم اقماری موجود و درخواست برای اجرای سیستم دو-  دو موضوعاتِ مورد اعتراض این کارگران است.  در مورد این مطالبات و رفع این مشکلات پیشتر  وعده‌هایی به این کارگران داده شده بود اما هنوز مطالبات محقق نشده است.