جمعی از بازنشستگان کارگری در شهرهای شوش و کرمانشاه دیروز (29 مرداد) با تجمع مقابل ادارات تامین اجتماعی این شهرها، خواستار ترمیم مستمری ماهانه خود شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان مهم‌ترین مطالبه خود را اجرای دقیق مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی و ترمیم مستمری ماهانه عنوان کردند و افزودند: به دلیل تورم سال جاری، وضعیت معاش ما بدتر شده و برنامه‌ای هم برای بهبود شرایط در دستور 

کار نیست.