عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: شکاف میان حقوق کارگران و تورم باید پر و جبران شود. کریم حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت معیشتی، حقوق و مزایای کارگران یکی از مواردی است که در سطوح مختلف باید پیگیری شود. وی تصریح کرد: طبق قانون، سطح حقوق و افزایش سنواتی حقوق کارگران توسط شورایی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در وزارت کار اجرایی و در این شورا در خصوص حقوق تصمیم‌گیری می‌شود و از این رو باید همه مواردی که در دستمزدها و معیشت کارگران در شرایط فعلی نیاز است، لحاظ شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: باید کمترین فاصه میان تورم و میزان افزایش حقوق کارگران وجود داشته باشد تا یک خانواده کارگری بتواند با آرامش و بدون دغدغه زندگی کند. حسینی خاطرنشان کرد: در کنار این مساله ترمیم حقوق کارگران و افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و وضعیت معیشت در کشور نیز موضوع بسیار مهمی است به شکلی که تامین معیشت کارگران باید یکی از اولویت‌های مورد توجه برای حل مسائل کارگری باشد.