صبح دیروز (دهم اردیبهشت ماه) کارگران ابنیه فنی ناحیه ریلی آذربایجان در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات معوقه خود تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران با بیان اینکه ۴۰ روز از آغاز سال می‌گذرد و کارگران ابنیه فنی آذربایجان، هنوز حقوق یک ماه پایان سال گذشته خود را دریافت نکرده‌اند، افزودند: کارگران ابنیه فنی همواره مطالبات مزدی و سایر مزایای قانونی خود را با تاخیر دریافت می‌کنند. در حال حاضر شمار زیادی از کارگران به دلیل دریافت نکردن به موقع حقوق در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند.

طبق اظهارات آنها، جدا از دو ماه حقوق سال گذشته و جاری، بن ماه مبارک رمضان و سبد کالای نوروزی خود را طبق بخشنامه مدیریت راه‌آهن هنوز دریافت نکرده‌اند. این کارگران با بیان اینکه اجرای طرح تجمیع، مهمترین مطالبه کارگران ابنیه فنی آذربایجان است، اظهار داشتند: در حال حاضر کسی در راه آهن پاسخگوی مطالبات کارگران ابنیه فنی آذربایجان نیست.