ملوانی و صیادی جزو مشاغل ماهیتا سخت و زیان‌آور شدند

با موافقت اعضای شورای عالی حفاظت فنی، مشاغل ملوانی و صیادی در ردیف گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، براساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون بیمه تامین اجتماعی، کارهای سخت و زیان‌آور کارهایی هستند که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و فرد با انجام آن کار، فشار جسمی و روانی بیش از ظرفیت طبیعی بر او وارد شود که در اثر آن به بیماری و عوارض آن مبتلا شود. ماده ۱ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور این مشاغل را که به آنها سختی کار تعلق گرفته به دو دسته تقسیم کرده است. گروه اول مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان‌آوری آنها را حذف کرد و گروه دوم مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان‌آور بوده و با به‌کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی کارفرما، صفت سخت و زیان‌آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود.

در صد و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار و در راستای سیاست‌گذاری کارهای سخت و زیان‌آور موضوع ماده ۷ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، موضوع «تعیین شرایط بررسی صفت سخت و زیان‌آوری در مشاغل صیادی و ملوانی» و همچنین «مسئولیت سالم‌سازی در مشاغل پیمانکاری تامین نیروی انسانی» در دستور کار قرار گرفت و مورد بحث و تبادل نظر اعضا واقع شد. براساس اعلام مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی در این جلسه پس از ارائه نظرات تخصصی اعضا، مشاغل ملوانی و صیادی مشمولین قانون کار با موافقت اکثریت آرا در گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفتند.

پیشتر در یکصد و چهل و نهمین نشست شورای عالی حفاظت فنی نیز با تصمیم اعضا، شغل عملیاتی آتش‌نشانی در ردیف گروه ب مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته بود.