۳۶۲ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شد

مطابق نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز 1401، حدود 41درصد جمعیت 15ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1400) 0.1درصد افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در این فصل 24میلیون و 70هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 535هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و...) 37میلیون و 679هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 362هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی هم نشان می‌دهد که بخش خدمات با 51.1درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 34.6درصد و کشاورزی با 14.3درصد قرار دارند.