صبح روز دوشنبه (سوم دی ماه) جمعی از کارکنان نوبت‌کار و شیفت‌کار توزیع برق کشور که به صورت پیمانکاری مشغول کارند، با حضور مقابل ساختمان وزارت نیرو خواستار تغییر عنوان شغلی خود به کارگری شدند. به گزارش ایلنا، یکی از کارکنان حاضر در این اجتماع صنفی گفت: اعتراض کارکنان نوبت‌کار و شیفت‌کار توزیع برق کشور که از نقاط مختلف به تهران آمده و مقابل ساختمان وزارت نیرو حاضر شدند، به عنوان شغلی است. وی گفت: ما کار کارگری انجام می‌دهیم اما قراردادهایمان کارمندی است به همین دلیل نسبت به همکاران کارگر خود از دستمزد کمتری برخورداریم و از مزایای شغلی که آنها دریافت می‌کنند، محروم هستیم. طبق اظهارات یکی از این کارکنان، عدم پرداخت دستمزد کافی و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، سختی کار، جمعه‌کاری، حق جذب و... برای کارگرانی که با عنوان شغلی کارمند در پست‌های انتقال نیرو مشغول کارند، مشکلات زیادی به وجود آورده است.