تمامی کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند

مدیرعامل تأمین‌اجتماعی، اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی با هدف تأمین منابع پایدار و مطمئن برای بیمه شاغلان این بخش را نتیجه همکاری دو ساله این سازمان و مجلس دانست و گفت: با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان و ابلاغ آن به تأمین‌اجتماعی، پس از تدوین آیین‌نامه اجرایی، کارگران ساختمانی را که منتظر این مصوبه بودند تحت‌پوشش بیمه قرار می‌دهیم و امیدواریم با اجرایی شدن این قانون، دغدغه آینده کارگران ساختمانی برطرف شود.

به گزارش ایسنا، میرهاشم موسوی ضمن تقدیر از مجلس برای طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: قبل از این اصلاح در حوزه بیمه کارگران ساختمانی، حدود ۱۹هزار میلیارد تومان کسری منابع سهم کارفرمایی داشتیم که باعث شده بود فشاری بر بقیه بخش‌های صندوق داشته باشیم و بخشی از کارگران ساختمانی نیز از خدمات تأمین‌اجتماعی برخوردار نمی‌شدند. درحال حاضر حدود ۷۴۰هزار کارگر ساختمانی بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی هستند. بعد از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ قانون مصوب مجلس، آیین‌نامه اجرایی آن تهیه خواهد شد و امیدواریم همه این افراد را تحت‌پوشش قرار دهیم و با بهره‌مندی از بیمه تأمین‌اجتماعی، تمامی کارگران ساختمانی نسبت به آینده خود امیدوارتر باشند و دغدغه آنان برطرف شود.

مدیرعامل تأمین‌اجتماعی افزود: از بین کارگران ساختمانی تحت‌پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی، تاکنون ۴۶هزار نفر بازنشسته و بیش از ۶ هزار نفر ازکارافتاده شده‌اند و از تعهدات مربوطه استفاده می‌کنند. همچنین ۱۵هزار نفر نیز به‌عنوان بازماندگان کارگران متوفی از تأمین‌اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند. همه مزایای تأمین‌اجتماعی همچون سایر اقشار تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی به این افراد ارائه می‌شود.

وی گفت: براساس قانون کارگران ساختمانی که در سال ۵۲ به تصویب رسیده، تمامی کارگران ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار بیمه هستند و می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند. قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی زمینه توسعه خدمات به این افراد را فراهم کرده است. بعد از تأیید شورای نگهبان و ابلاغ این مصوبه، تا سه ماه باید آیین‌نامه اجرایی آن تهیه شود و بعد از آن این قانون در تأمین‌اجتماعی اجرایی می‌شود.