صندوق بازنشستگان صنعت نفت اعلام کرد: سرانه‌های ماهانه نقدی بازنشستگان صنعت نفت به یک میلیون و 800 تا دو میلیون و ۶۰۰هزار تومان افزایش یافت. به گزارش ایلنا، بازنشستگان صنعت نفت هر ماه سه ردیف سرانه نقدی همراه با مستمری دریافت می‌کنند که این سرانه‌های نقدی شامل مبالغ ورزش، کمک معیشتی و باشگاهی است. طبق اعلام صندوق بازنشستگی صنعت نفت، این ماه (آبان) دو ردیف از سرانه‌های یاد شده برای بازنشستگان متأهل سرجمع ۹۰۰هزار تومان افزایش یافت و برای بازنشستگان مجرد نیز ۱۰۰هزار تومان افزایش یافته است. بنابراین میزان ماهانه مبالغ سه ردیف سرانه نقدی برای بازنشستگان متأهل ۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان و برای بازنشستگان مجرد مبلغ یک‌میلیون و ۸۰۰هزار تومان است.