وزیر ورزش و جوانان در حکمی وحید یامین پور معاون (امور جوانان وزارت ورزش و جوانان) را به عنوان « رییس کارگروه اشتغال و کارآفرینی وزارت ورزش و جوانان» منصوب کرد.