دو نفر از نمایندگان کارگری که پیگیر مطالبات نیروهای پیمانکاری مخابرات اصفهان بودند و برای اجرایی شدن قانون طبقه‌بندی مشاغل در شرکت تلاش بسیاری کرده بودند، اجازه بازگشت به کار ندارند.

به گزارش ایلنا و به گفته جمعی از نیروهای پیمانکاری مخابرات اصفهان، این عده که در واکنش به روی کار آمدن پیمانکاران محلی، قرارداد کار را امضا نکرده و خواستار ادامه کار دو شرکت پیمانکار قبلی شده بودند، برای مدتی از کار بیکار شدند.

به اعتقاد این افراد، روی کار آمدن پیمانکاران محلی، مشکلات بسیاری برای آنها ایجاد می‌کند. بعد از اعتراضات بسیار، شرکت پیمانکار شسکام به اجرایی کردن قانون طبقه‌بندی مشاغل رضایت داد اما از آنجا که اجرایی کردن این قانون بار مالی برای مخابرات داشت در نتیجه شرکت مخابرات اقدام به حذف این شرکت در اصفهان و روی کار آوردن پیمانکار محلی کرد تا نیروها به همان وضع سابق برگردند.

حالا بعد از گذشت چند ماه از پافشاری نیروها برای جلوگیری از روی کار آمدن پیمانکار محلی، پیمانکار محلی بدون توجه به خواسته نیروها، روی کار آمد و نیروهای مخابرات برای بازگشت به کار مجبور به امضای قرارداد با شرکت پیمانکار محلی شدند.

این کارگران می‌گویند: شرط بازگشت به کار این نمایندگان، دادن تعهد به مخابرات و قبول مسئولیت اعتراضات و وارد کردن خسارت به شرکت به دلیل‌ عدم حضور چند روزه نیروهاست.