جمعی از پرستاران شرکتی استان‌های غربی کشور از تبعیض در پرداختی‌های وزارت بهداشت انتقاد کردند.

یکی از این پرستاران به ایلنا می‌گوید: نه تنها میان کارانه و مزایای پرستاران و پزشکان تفاوت فاحش وجود دارد بلکه میان پرداختی‌های پرستاران مختلف نیز تفاوت بسیار وجود دارد. کارانه واریزی به حساب پرستاران رسمی بیشتر از قراردادی‌هاست و کارانه پرستاران قراردادی باز بیشتر از شرکتی‌هاست. شرکتی‌ها از کمترین میزان حقوق و مزایای مزدی برخوردارند.

وی می‌گوید: کارانه یک پرستار شرکتی برای یک ماه 100هزار تومان یا در مواردی حتی کمتر است. این مبلغی که به عنوان کارانه به حساب ما می‌ریزند، از هزینه رفت و آمد ما کمتر است. بگویند چه برنامه‌ای برای پرستاران شرکتی دارند. آیا قرار است در هفته‌های آینده که تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اجرایی شود، باز هم شرکتی‌ها محروم بمانند یا در بهترین حالت یک پنجم یا یک دهم رسمی‌ها پرداختی داشته باشند؟

به گفته این دست از پرستاران، ابتدا باید تنوع قراردادهای پرستاری از میان برداشته شود و همه نیروهایی که به خدمات آنها نیاز است، رسمی شوند. در مرحله بعد است که می‌توان به پرداخت کارانه، فوق‌العاده خاص یا مزایای تعرفه‌گذاری امید بست. غیر از این باشد، هر نوع پرداختی باز هم تبعیض را افزایش می‌دهد.