براساس یک آمار رسمی، بخش خدمات بیشترین میزان جذب نیرو و در عین حال بالاترین نرخ ماندگاری اشتغال را در مقایسه با صنعت و کشاورزی داشته است.

به گزارش ایلنا، پایگاه مرکز آمار ایران با انتشار گزارش یکی از کارشناسان حوزه آمار جمعیت و نیروی کار خود، درباره جابه‌جایی نیروی کار در بخش‌های مختلف اقتصادی و تحولات خود نیروی کار از اشتغال به بیکاری اطلاعاتی طبقه‌بندی شده ارائه کرد.

براساس این آمار، بخش خدمات بیشترین جذب نیرو را نسبت به سایر بخش‌های فعالیت اقتصادی کشور (صعنت و کشاورزی) داشته و در عین حال بالاترین نرخ ماندگاری اشتغال را داشته است.

طبق این مطالعه آماری، ماندگاری اشتغال در بخش خدمات با میزان ۹۰.۵درصد دارای بالاترین مقدار است. اشتغال در بخش‌های کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب با مقادیر ۸۵ و ۸۲درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارد. بیشترین درصد انتقال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی مربوط به تغییر اشتغال در بخش صنعت به خدمات از بهار ۱۴۰۰ به بهار ۱۴۰۱ با میزان ۱۳.۱درصد است. همچنین کمترین میزان انتقال مربوط به انتقال از بخش خدمات به کشاورزی با میزان ۱.۹درصد بوده است. براساس این آمار، انتقال نیروی کار بخش کشاورزی به خدمات نیز ۷.۲درصد بوده که بیش چیزی حدود چهار برابر معکوس این جریان انتقال جمعیتی از خدمات به کشاورزی بوده است. همچنین انتقال از بخش صنعت به خدمات نزدیک به دو برابر بیشتر از انتقال نیروی کار از خدمات به صنعت بوده است.

نکته قابل توجه این گزارش این است که ۲۶.۴درصد جمعیت بیکار کشور (بیش از یک چهارم این جمعیت) طی سال گذشته (بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱) از نیروی کار بیکار به نیروی «غیرفعال» تبدیل شدند. این درحالی است که معکوس این جابه‌جایی (یعنی تبدیل نیروی کار غیرفعال به بیکار) تنها ۱.۸درصد بوده است.

در مورد زنان، تغییر وضع فعالیت از بیکار به غیرفعال با ۴۳درصد، بیشترین درصد تغییرات در وضع فعالیت است و همان‌طور که انتظار می‌رود، بیشترین تغییرات در وضع فعالیت مربوط به بیکاران بوده و بیکاری بی‌ثبات‌ترین وضع فعالیت است.

اشتغال بخشی از زنان به مشاغل کاذب و مجازی (جمعیت غیرفعال سربار)، ازدواج و وابستگی به درآمد همسر یا طلاق و وابستگی به نفقه و مهریه دریافتی، شیوع کرونا و فوت سرپرست خانوار، می‌تواند ازجمله دلایل نرخ بالای تبدیل وضعیت زنان از بیکار به نیروی غیرفعال باشد.