صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: براساس آخرین نتایج طرح رضایت‌سنجی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش میزان حقوق، بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان و بهبود بیمه تکمیلی درمان به ترتیب مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان کشوری از دولت، دستگاه محل خدمت و صندوق بازنشستگی کشوری است.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، طرح رضایت‌سنجی از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش این صندوق از دی ماه سال ۱۴۰۰ با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به صورت هفتگی و از طریق تماس تلفنی در قالب نمونه‌گیری تصادفی از بازنشستگان سراسر کشور در حوزه‌های مختلف ازجمله مطالبات بازنشستگان از سه نهاد دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و دستگاه‌های اجرایی محل اشتغال عملیاتی شده است. براساس جدیدترین نتایج این طرح که در دو هفته منتهی به مردادماه ۱۴۰۱ از مجموع ۳۵۴ بازنشسته و وظیفه‌بگیر کشوری انجام شده، ۲۴۰ نفر معادل ۶۷.۸درصد درخواست افزایش میزان حقوق و ۱۴۷ نفر معادل ۴۱.۵درصد نیز استمرار سالانه متناسب‌سازی ۹۰درصد حقوق بازنشستگی با شاغلان هم‌تراز را به عنوان مهم‌ترین مطالبه خود از دولت سیزدهم اعلام کردند.

همچنین افزایش سطح پوشش تعهدات بیمه درمان تکمیلی ۲۷.۷درصد، اعطای مزایای رفاهی دستگاه‌های اجرایی به بازنشستگان همانند شاغلان ۱۲.۴درصد، پرداخت به موقع حقوق با ۹درصد، اشتغال فرزندان بازنشستگان ۸.۵درصد، رسیدگی به بازنشستگان مستاجر و بدون مسکن ۴درصد و پرداخت وام ۲درصد به عنوان مطالبات بازنشستگان از دولت سیزدهم مطرح شده است. از سوی دیگر، ۱۰۱نفر معادل ۲۸.۵درصد از بازنشستگان کشوری که به نظرسنجی هفتگی صندوق بازنشستگی کشوری پاسخ دادند، ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان همانند شاغلان را به عنوان مهم‌ترین مطالبه خود از دستگاه‌های اجرایی محل خدمت اعلام کردند. ارائه خدمات تفریحی و گردشگری همانند شاغلان با ۲۳.۴درصد، استفاده از مزایای نقدی و غیرنقدی همانند شاغلان با ۲۳.۲درصد و توجه به معیشت بازنشستگان در کنار خدمات صندوق با ۱۷.۵درصد در جایگاه‌های بعدی مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه‌های اجرایی بوده است.

در ادامه، تکریم، احترام و پاسخگویی با ۱۴.۷درصد، ارائه وام به بازنشستگان ۱۳درصد، جویا شدن از حال بازنشسته ۷.۹درصد، استفاده از تجربیات بازنشستگان و به‌کارگیری آنان ۵.۱درصد، استخدام فرزندان بازنشستگان ۴.۵درصد و خرید اقساطی ۲.۸درصد از دیگر خواسته‌های بازنشستگان کشوری از دستگاه‌های اجرایی است.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که ۱۸۷ نفر از بازنشستگان کشوری یعنی ۵۲.۸درصد از پاسخ‌دهندگان، خواستار بهبود خدمات بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری هستند. ۱۵۱نفر معادل ۴۲.۷درصد بهبود خدمات وام‌ها (ضروی، ازدواج و پایان‌نامه)، ۷۷نفر معادل ۲۱.۸درصد بهبود خدمات رفاهی و گردشگری و ۳۶نفر معادل ۱۰.۲درصد نیز بهبود خدمات فروشگاهی را به عنوان مطالبه خود از صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کردند.

بهبود خدمات خرید تقسیطی با ۶.۵درصد، بهبود سرعت در صدور احکام ۲.۳درصد و بهبود خدمات بیمه عمر و حادثه ۱.۴درصد در جایگاه‌های بعدی مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارد.

طبق این گزارش، صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و ۶۶۳هزار بازنشسته خدمات متعددی شامل افزایش وام‌های ضروری و وام ازدواج فرزندان، خدمات بیمه و پرداخت هزینه بیمه‌های تکمیلی، حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی و گردشگری را ارائه می‌دهد.