رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار بررسی مصوبه دولت مبنی بر عدم اجرای افزایش حقوق سایر سطوح  بازنشستگان تامین اجتماعی در هیأت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا پورابراهیمی در این نامه آورده است: به نظر می‌رسد مصوبه اخیر دولت  مغایر با قانون و مقررات ازجمله ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی کشور، قانون بودجه ۱۴۰۱ و نیز قوانین مرتبط با احکام برنامه ششم توسعه است. بر این اساس تقاضا می‌شود با توجه به اهمیت موضوع بررسی این مصوبه را در هیأت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» با تسریع زمانی در دستور کار قرار گیرد.

وی افزوده است: با توجه به این مغایرت‌ها باید مصوبه دولت اصلاح شود تا مغایرت‌های مذکور احصا و سپس با انعکاس گزارش هیأت تطبیق به هیأت دولت اقدامات لازم از سوی رئیس جمهور برای اصلاح مصوبه اخیر هیأت وزیران در ارتباط با حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اجرایی شود.

پورابراهیمی در پایان این نامه آورده است: فارغ از مغایرت‌های مذکور با قوانین ذکر شده سازمان تامین اجتماعی (نهاد عمومی غیردولتی) که باید تصمیمات مربوط به منابع و مصارف و تعهدات این سازمان در چارچوب اختیارات ذینفعان سازمان مذکور که کارگران کارفرمایان و بازنشستگان هستند انجام شود.