دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی درباره ضرورت اصلاح قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، به بررسی این قانون و شاخص‌های آن پرداخت.

به گزارش توسعه ایرانی، در این گزارش با اشاره به اینکه شغل کارگران ساختمانی در دسته‌بندی شغل‌های سازمان نیافته قرار می‌گیرد، آمده است: قانون بیمه کارگران ساختمانی به لحاظ ماهوی با ساختار استاندارد اصول حاکم بر بیمه متفاوت است و از کارایی لازم برخوردار نیست. در حال حاضر، مزایای بیمه و بازنشستگی برای کارگران ساختمانی به شکلی ناقص و به طریق غیراصولی اجرا می‌شود. با مرور تاریخچه قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به روایتی مسلط و غیربیمه‌ای می‌رسیم که معتقد است شغل کارگری ساختمان از جوانبی، با سایر مشاغل تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی متفاوت است و به این دلیل که فصلی و مقطعی بوده و کارگاه و کارفرمای مشخصی ندارد، نیازمند قوانین خاصی است.

طبق بررسی‌های انجام شده در این گزارش، سازوکار ناقص بیمه‌ای شغل کارگران ساختمانی یکی از مهمترین دلایلی است که باعث شده این شغل از استانداردهای یک شغل شایسته فاصله گیرد. براساس معیارهای سازمانی جهانی کار، کار شایسته کاری است که مؤلفه‌های آزادی، برابری، امنیت، بیمه و درآمد مناسب، متناسب با شأن و وقار اجتماعی افراد در آن حفظ شود. آنچه مشخص است، شغل کارگر ساختمانی در ایران مؤلفه‌های اجتماعی کار شایسته را برای کارگران تأمین نمی‌کند.