معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: ۲۰۰۰ واحد راکد یا نیمه‌راکد در مناطق روستایی و محروم در سال ۱۴۰۱ احیا می‌شود.

به گزارش فارس،‌ امیرحسین مدنی گفت: یکی از مباحث مهم در حوزه تولید، احیای واحدهای راکد یا تعطیل است. این واحدها بخشی از ظرفیت موجود یا کل ظرفیتشان تعطیل شده اما قابل احیا بوده و قابلیت رشد دارند. به همین منظور احیای واحدهای راکد مربوط به نواحی محروم و مناطق صنعتی روستایی در اولویت قرار دارد و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای سال ۱۴۰۱، احیای ۲۰۰۰ واحد در مناطق روستایی و مناطق محروم کشور در نظر گرفته شده است.