نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه دیدگاه افراد پیگیر مزد منطقه‌ای این است که با منطقه‌ای کردن پرداخت دستمزدها میزان مزد کارگران را کاهش بدهند.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با میزان گفت: مطمئناً زیرساخت‌ها برای پرداخت مزد منطقه‌ای آماده نیست و هنوز همه جوانب برای اجرای این طرح به‌طور کامل سنجیده نشده است.

وی با اشاره به پیشنهاد اجرای طرح پرداخت مزد منطقه‌ای در یک استان به‌صورت پایلوت، افزود: به نظر من دولت نباید ریسک انجام این کار را بپذیرد که دستمزد کارگران  براساس مناطق پرداخت شود.

تاجیک درباره اینکه پرداخت دستمزد منطقه‌ای چه مشکلی را از کارگران یا کارفرمایان حل خواهد کرد، گفت: متأسفانه دیدگاه افرادی پیگیر این موضوع این است که با منطقه‌ای کردن پرداخت دستمزدها میزان مزد کارگران را کاهش بدهند درصورتی‌که در متن صریح قانون کار قید شده که پرداخت دستمزد منطقه‌ای یا صنایع باید براساس دو مؤلفه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود و این در حالی است که در بهترین استان از نظر پایین بودن نرخ تورم مزد دریافتی کارگران نهایتاً ۵۰درصد هزینه زندگی را تأمین می‌کند.