مدیرعامل تامین اجتماعی ضمن اشاره به سختی‌ها و مشکلات معیشتی مردم به‌ویژه بازنشستگان، تمام تلاش سازمان را معطوف به بهتر کردن حال آنها دانست و گفت: وضعیت معیشتی بازنشستگان نیازمند تحول در دوران جدید است لذا باید منابع و درآمدها به‌گونه‌ای افزایش یابد تا فشار اقتصادی در حد امکان از دوش این افراد برداشته شود.

به گزارش ایسنا، موسوی هدف خود در تأمین اجتماعی را فراتر از رویکرد حداقلی در قبال بازنشستگان عنوان و تأکید کرد: حفظ شأن و کرامت بازنشستگان در همه ابعاد مادی، معنوی، اجتماعی، رفاهی و درمانی مطلوب سازمان در دوره جدید است.

وی در پایان با اشاره به آماری درباره افزایش سن امید به زندگی گفت: رویکردها و سیاست‌های سازمان تأمین اجتماعی باید متناسب با این تغییرات و در جهت افزایش نشاط و شادکامی بازنشستگان بازنگری شوند تا مسائل مرتبط با سالمندان با رویکرد پیشگیری و نه صرفاً درمان مورد توجه قرار بگیرند.