تعدادی از کارگران «گروه صنعتی شیشه کاوه» شهر ساوه به دلیل پرداخت نشدن حق ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور نمی‌توانند بازنشسته شوند.

جمعی از کارگران گروه صنعتی شیشه کاوه در تماس با ایلنا توضیح دادند: «حدود ۵۰ نفر از کارگران این مجموعه بیش از ۲۰ سال سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور را دارند اما به دلیل عملکرد کارفرما، نمی‌توانند بازنشسته شوند. کارفرما به دلیل اینکه نمی‌خواهد مبلغ کسر بیمه را پرداخت کند، نیروی‌های خود را تعدیل می‌کند.»

منابع کارگری در این کارخانه گفتند: «برای رسیدگی و پیگیری مطالباتی مثل حق شیفت، جمعه کاری، تعطیل کاری از اداره کار درخواست کرده بودیم تا این مولفه‌ها را از کارفرما پیگیری کند. به دلیل مسکوت ماندن خواسته خود به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم؛ دیوان، رای خود را به نفع کارگران صادر و اداره کار را مجاب کرد تا شکایت ما را پیگیری کند که تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است.»تماس‌های خبرنگار ایلنا با اداره کار ساوه و کارفرما برای پیگیری ادعای کارگران تاکنون بدون پاسخ مانده است.