دیوان محاسبات کشور، گزارش داد که 1000 مقام دولتی داروخانه دارند و ۱۷۷ نفر از شاغلان بخش دولتی به‌ عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‌ها اشتغال دارند که که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند.  به گزارش ایلنا، طبق بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها، در موارد متعددی اشخاص موثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند. برای نمونه در بررسی‌های انجام‌شده از داروخانه‌های سراسر کشور ملاحظه شد که از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، موسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و موسس‌ ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاستگذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو هستند.