مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: یک میلیون و ۲۳۷هزار نفر برای «طرح ملی بیمه اجتماعی خانوارهای محروم و کمتر برخوردار روستایی و عشایر» نام‌نویسی کرده‌اند. پرونده برخی از متقاضیان ناقص است. اگر تمامی آنها بتوانند از این طرح برخوردار شوند، تعداد بیمه‌شدگان به یک میلیون و ۳۰۰هزار نفر خواهد رسید. علی شیرکانی به خبرگزاری مهر گفت: براساس استاندارد جهانی، یکی از محورهای توسعه، گسترش حمایت اجتماعی و برخورداری تمامی افراد جامعه از پوشش بیمه‌ای است. ایران با توجه به اهمیت این موضوع برای تحت پوشش قرار گرفتن تمامی آحاد جامعه تلاش می‌کند و این طرح هم در همین چارچوب طراحی و اجرا شده است.