سرپرست تأمین اجتماعی گفت: باید از بنگاه‌داری به سوی سهام‌داری برویم. این کار را به نحوی انجام می‌دهیم که در صورت نیاز امکان نقدشوندگی و تامین نقدینگی فوری را داشته باشد. به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی با بیان اینکه تأمین اجتماعی در ذات خود سازمانی پیچیده است، گفت: این سازمان علاوه بر وجه اجتماعی دارای کارکرد اقتصادی است که موجب پیچیدگی بیشتر مسائل می‌شود. ما راهی جز مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی برای تامین اجتماعی نداریم و باید الزامات آن را رعایت کنیم. وی با تأکید بر اینکه در سازمان، رویکرد تحولی خواهیم داشت، گفت: تمامی حوزه‌های مدیریتی رویکرد تحولی را مورد توجه قرار دهند. حوزه عملکرد ما خدمت‌محور است و باید برای بهبود وضعیت جامعه تحت پوشش به‌ویژه جامعه بازنشستگان اقدامات لازم انجام شود. تامین اجتماعی یکی از بالنده‌ترین صندوق‌هاست و باید ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این سازمان را تقویت کنیم. باید نیازهای جدید ولی‌نعمتان این سازمان را پیش‌بینی و برای اجرای آنها برنامه‌ریزی کنیم.